Dr Marko Jevrić

Dr Marko Jevrić  je rođen 21.07.1977. godine u Leskovcu gde je završio osnovnu školu i srednju medicinsku školu.

Stekao je zvanje doktor medicine na  Medicinskom fakultetu  2003.godine sa prosečnom ocenom u toku studija 9.62.  Tokom studija  stipendista ambasade kraljevine Norveške.   Trenutno je na drugoj godini akademskih doktorskih studija Medicinskog fakulteta u Beogradu. 

Zaposlen je na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije kao specijalista opšte hirurgije od 2005 godine.

Bavi se hirurškim lečenjem  raka dojke ,  raka štitaste žlezde, melanoma i sarkoma u kontinuitetu deset godina.

Učestvovao je na domaćim i međunarodnim simpozijumima i kongresima kao slušalac i kao usmeni izlagač.

Učestvovao je na projektu “  Farmakodinamska i  farmakogenetska istraživanja novih lekova i prediktivna/ prognostička vrednost  farmakoterapije u onkologiji  ”, pod pokroviteljstvom Ministarstva za nauku i tehnologiju Srbije, od 2006. do 2009. godine.

Takođe učestvuje kao istraživač EORTC-a na projektu 10085: Clinical and biological characterization of Male Breast Cancer, an international EORTC, BIG, TBCRC and NABCG intergroup study.

Autor je i koautor  većeg broja radova objavlјenih u celini u domaćim i internacionalnim časopisima.   Član je ESSO (Evropsko udruženje onkoloških hirurga),  UOHS (Udruženje onkoloških hirurga Srbije), kao i Kancerološke i Hirurške Sekcije Srpskog Lekarskog Društva.

KONTAKT:


OPŠTA BOLNICA ANALIFE

Skadarska 5, (Zemun), Beograd
+381 11 319 68 08
+381 11 319 68 09
+381 11 319 68 11
+ 381 69 319 68 08

email: bolnica@analife.rs