Uspešno ste prijavljeni na našu mailing listu. Hvala!
Vaš komentar je poslat na odobrenje administratora. Hvala!

Dr Božidar Novaković

Ass mr sc. dr Božidar Novaković, specijalista opšte i  hirurgije, KC Kragujevac. Rođen 25.9.1956. u Užicu, SR Srbija. Medicinski fakultet u Beogradu završio 1982. godine.

 
Poslediplomske studije iz Hirurške anatomije na Medicinskom fakultetu u Beogradu završio 1987. Godine odbranom rada: Anatomija i kolateralni krvotok kod okulzivnih lezija arterija glave i vrata. Specijalizaciju iz opšte hirurgije sa usmerenjem za vaskularnu hirurgiju završio 1989. godine u Beogradu.
 
Studijski boravak i subspecijalistički trening na vaskularnoj hirurgiji u Charing Cross and Wenstminster Medical School, University of London, obavio 1990-1991. godine u Engleskoj. Jugoslovensku školu ultrazvučne dijagnostike završio 1985. godine u Kragujevcu.
 
Seminar Doppler utrazvučne dijagnostike 1986. i 1987. godine završio u Zagrebu.
 
Kurs iz mikrohirurgije završio 1987. godine u Zagrebu.
 
Kurs laparoskopske hirurgije završio 1995. godine u Hipocration Hospital, University of Athens, u Grčkoj.
 
Bazični kurs endoskopske hirurgije završio 1998. godine u Beogradu.
 
Specijalistički trening za sticanje licence za endoskopsku hirurgiju završio 2000. godine u Beogradu, Novom Sadu i Senti u organizaciji i kao član YUEH-a.
 
Učestvovao na više od 20 međunarodnih i preko 60 domaćih stručnih i naučnih skupova u zemlji i inostranstvu.
 
1987. godine jedan od predsedavajućih na međunarodnom skupu: Mediteranian Surgical Meeting u Istambulu, Turska.
 
1998. godine osniva odeljenje Endoskopske hirurgije u Kragujevcu.
 
Od 1999. godine  organizuje i vodi teoretsku i praktičnu nastavu u okviru seminara: Vaskularna Doppler ultrasonografija, pri Univerzitetu u Kragujevcu i Centru za naučna istraživanja SANU u Kragujevcu.
 
2001. godine učestvuje kao jedan od organizatora međunarodnog naučnog skupa: Critical Limb Ischemia u Kragujevcu. 2007. Jedan od članova organizacionog odbora I Kongresa flebologa Srbije sa internacionalnim učešćem u Beogradu. Predavač po pozivu na više kurseva kontinuirane medicinske edukacije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Objavio je veći broj radova u međunarodnim i domaćim stručnim i naučnim časopisima.
 
Učestvuje kao saradnik na multidisciplinarnom naučnom projektu iz oblasti kompjuterskog modeliranja i kreiranja eksperimentalnih modela za proučavanje strujanja krvi u sudovima i morfološka i funkcionalna ispitivanja venskih graftova.
 
Oblasti posebnog interesa su mu:
-          karotidna stenoza, dijagnostika i hirurgija,
-          kritična ishemija donjih ekstremiteta i limb salvage preocedure,
-          endoskopska hirurgija i minimalno invazivne procedure,
-          Doppler ultrazvučna angiološka dijagnostika
 
Reference 
Mogistarski rad 
Anatomija kolateralnog krvotoka i revaskularizacije kod okluzivnih lezija arterija mozga i vrata, 1987, Beograd. 
 
Monografije
 
1.      B. Novaković, Vaskularna Doppler ultrasonografija, Centar za naučna istraživanja SANU i Univerzitet u Kragujevcu, 1999.
T32
2.      B. Novaković, R. Pavlović, S. Lotina, M. Rosić, M. Kojić, Novine u vaskularnoj hirurgiji i angiologiji, Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Kragujevcu, 2001.
3.      B. Novaković kontributor u knjizi: M. Kojić, N. Filipović, B. Stojanović, and N. Kojić,  Computer Modeling in Bioengenering, John Wiley & Sons, 2008.
T32
 
 
Radovi u međunarodnim časopisima
 
4.      N. Zečević, J. Mojsilović, B. Novaković, Lj. Rakić, Brain Plasticity After Corpus Callosum Transection in the Newborn Rat, Metabolic Brain Disease, Vol 4, No 1, 25-31, 1989.
T51
5.      N. Filipović, M. Kojić, B. Novaković, M. Rosić, Computer simulation of mass transport in large arteries with wall deformation, Abstracts, Physica medica, Vol 15, No 3, july-september 1999.
T51
6.      M. Kojić, B. Novaković, N. Filipović, Computational hemodynamics in a carotid artery bifurcation model, Abstract, Physica medica, Vol 15, No 3, july-september 1999.
T51
7.      B. Novaković, N. Filipović, M. Rosić, M. Kojić, Influence of variation in geometry of carotid bifurcation on flow patterns – imaging by color Doppler duplex ultrasound, Abstract, Physica medica, Vol 15, No 3, july-september 1999.
T51
8.      B. Novaković, N. Filipović, M. Radosavljević, M. Kojić, Experimental and numerical analysis of incompressible viscous flows through artifical heart devices with moving boundaries, Abstract, Physica medica, Vol 15, No 3, july-september 1999.
T51
9.      M. Matović, L. Mijatović, S. Tončev, S. Milojević, B. Novaković: A Common Carotid Artery Aneurysm Presented as Nodular Goiter. A Case Report with Extensive Review of the Literature. Hell J Nucl Med 2003, 5:154-160
T51
10.    N. Ilijevski, S. Radak, B. Novaković, A. Miholjčić, Dj. Radak:
Jugular vein aneurysm – ultrasonographic evaluation. Vascular Medicine 10: 1, 2005
 
T51
 
 
 
Radovi u nacionalnim časopisima
 
 
1.      B. Novaković, R. Pavlović, Ž. Sretenović, S. Tončev, Duplex ultrasonografska dijagnostika kompresije vaskularnih struktura u nivou gornje torokalne aperture, Acta Chir Iugoslavica, supp. 2, Vol 36, 655-659, 1989.
T52
2.      Đ. Đorđević, A. Gigić, I. Milev, B. Novaković, Ž. Sretenović, Retroperitonealni hematom, Acta Chir Iugoslavica, supp. 1, Vol 36, 145-148, 1989.
T52
3.      B. Novaković, S. Zdravković, D. Petrović, Duplex Ultrasonography of Cervical Arteries in Patients with Vertiginous Symptomatology, Neurologija, supp. 1, Vol 38, 97, 1989.
T52
4.      M. Vujadinović, B. Novaković, N. Maraš, P. Mijić, Rekonstrukcija parijetalnog koštanog defekta pomoću slobodnog mišićnog režnja od širokog leđnog mišića, Acta Chir Iugoslavica, supp. 1, Vol 34, 149-150, 1987.
T52
5.      B. Novaković, D. Marković, I. Nagulić, Mogućnost ispitivanja poremećaja cerebralnog krvotoka, Medicinski časopis, 25, 1-2, 135-141, 1986.
T52
6.      B. Novaković, D. Marković, M. Živković, R. Milićević, Dijagnostički aspekti okulzivnih lezija arterija mozga i vrata, Medicinski časopis, 23, 1, 89-100, 1984.
T52
7.      B. Novaković, R. Pavlović, Ž. Sretenović, Duplex ultrasonografija u dijagnostici stenotičnih procesa na ekstrakranijalnom segmentu karotidnih arterija, Medicinski časopis, 26, 1-2, 105-110, 1987.
T52
8.      B. Novaković, R. Pavlović, Ž. Sretenović, B. Ravić, Lj. Aćimović, Poređenje razlike pritisaka retinalnih arterija i razlike protoka u regionima od interesa kod okluzivnih lezija karotidnih arterija, Timočki medicinski glasnik, 12, 1, 137-139, 1987.
T52
9.      R. Pavlović, Ž. Sretenović, B. Novaković, B. Ravić, Lj. Aćimović, Akutne okluzije perifernih arterija, Timočki medicinski glasnik, 12, 1, 199-203, 1987.
 
T52
 
 
 
Radovi na skupovima
 
 
1.      B. Novaković, R. Pavlović, Ž. Sretenović, S. Tončev, Duplex Sonography of Cervical Carotids – Diagnosis of Stenosis and Postoperative Followup, Abstract, International Vascular Meeting – REDO Vascular Surgery, pp 5, 24-27, May, 1989, Belgrade.
T81
2.      B. Novaković, R. Pavlović, Ž. Sretenović, S. Tončev, Duplex ehoangiografija kod sindroma gornje torokalne aperture, pp 14 Zbornik sažetaka 1, Jugoslovenski simposium – Thoracic Outlet Syndrome, 3. novembar 1989, Srem. Kamenica – Novi Sad.
T82
3.      B. Novaković, R. Pavlović, Ž. Sretenović, S. Tončev, Duplex ultrasonografska dijagnostika kompresije vaskularnih struktura u nivou gornje torokalne aperture, Knjiga abstrakta, 17-ti kongres hirurga Jugoslavije, pp 68, 26-28, 10, 1988, Sarajevo.
T82
4.      B. Novaković, Ž. Sretenović, S. Tončev, R. Pavlović, Naše iskustvo u lečenju flebotromboza, Knjiga abstrakata, 17-ti kongres hirurga Jugoslavije, pp 110, 26-28, 10, 1988, Sarajevo.
T82
5.      R. Pavlović, Ž. Sretenović, S. Tončev, B. Novaković, Hirurško lečenje postflebitičkog sindroma, 17-ti kongres hirurga Jugoslavije, pp 167, 26-28, 10, 1988, Sarajevo.
T82
6.      Đ. Đorđević, A. Gigić, I. Milev, B. Novaković, Ž. Sretenović, Retroperitonealni hematom, Knjiga abstrakta, 17-ti kongres hirurga Jugoslavije, pp 226, 26-28, 10, 1988, Sarajevo.
T82
7.      M. Matović, K. Kostić, B. Novaković, M. Živković, Klinički značaj kvantifikacije procesa punjenja i pražnjenja holeciste – Radionuklearna (RN) i ultrasonografska (US) studija, Kratki sadržaji radova, V Jugoslovenski kongres nuklearne medicine, pp 32, 26-29, septembar 1990, Sarajevo.
T82
8.      B. Novaković, M. Nagulić, I. Nagulić, B. Mršulja, D. Micić, Tkiva mogući donori u stereotaksičnoj transplantacionoj hirurgiji: određivanje kateholamina u srži nadbubrega na eksperimentalnom modelu fetusa i odraslog, I Jugoslovenski simpozijum o bolestima ekstrapiramidnog sistema i cerebeluma, april 1987, Aranđelovac.
T82
9.      B. Novaković, N. Maraš, M. Vujdinović, P. Mijić, D. Mišić, An Unusual Case of Encephalomyosynangiosis wutth Free Muscular Flap from Latisimus Dorsi Muscle, Abstract, International Symposium on Surgery for Cerebral Stroke, sp. – 36, 1987, Sendai, Japan
T81
10.    B. Novaković, I. Naglić, R. Pavlović, M. Pavićević, Lj. Aćimović, Abstract, International Symposium on Surgery for Cerebral Stroke, sp. – 217, Sendai, Japan, 1987
T81
11.    B. Novaković, R. Pavlović, I. Naglić, M. Vujadinović, Hemodynamical Significance of Collateral Blood Flow in Occlusive Lesio of Carotid Arteries, Abstracts, Mediterranean Surgical Meeting 1987, pp 102, 1987, Istanbul
T81
12.    R. Pavlović, B. Novaković, Ž. Sretenović, R. Pavlović, The Saving of Ishemic Leg by Revascularisation of Crural Blood Vessels, Abstract, Mediterranean Surgical Meeting 1987, pp 331, 1987, Istanbul
T81
13.    R. Kovačević, Lj. Aćimović, B. Novaković, Ž. Sretenović, Surgical Anatomy of Arterial Supply of Thyroid Gland, Abstracts,  Mediterranean Surgical Meeting 1987, pp 331, 1987, Istanbul
T81
14. B. Novaković, I. Nagulić, M. Milojević, Dijagnostika kod delimičnih okulzija karotidnih arterija, IV Simpozijum o cerebrovaskularnim bolestima, 5-7, 12, 1985, Abstrakt, Zagreb.
T82
15.    I. Nagulić, B. Novaković, Dijagnostička scintigrafija mozga i oftalmodinamometria kod cerebrovaskularnih poremećaja, IV
16.  Simpozijum o cerebrovaskularnim bolestima, 5-7, 12, 1985, Abstrakt, Zagreb.
T82
17.    N. Zečević, J. Mojsilović, B. Novaković, Lj. Rakić, Brain plasticity after corpus callosum trancestion in newborn rat, Abstracts, International symposium Brain Damage and Plasticity Kotor, June 2-5, 1988.
T81
18.    B. Novaković, Ž. Sretenović, M. Gajić, Novi metod kreiranja anastomoze pomoću vcs klip aplikatora kod av fistule za dijalizu, Abstracts, Kongres hirurga, Jugoslavija, 1998.
T82
19.    B. Novaković, N. Jagić, S. Tončev, Minimalno invazivni endovaskularni tretman karotidne stenoze, Abstrakt, Kongres hirurga, Jugoslavija, 1998.
T82
20.    B. Novaković, Budućnost i perspektive 3D i 4D ultrazvuka vena, Monografija “Dijagnostika i lečenje venskih oboljenja”, Kontinuirana medicinska edukacija, Medicinski fakultet Beograd, Zavod za rehabilitaciju Gamzigradska Banja, 2005.
T82
21.    N. Filipovic, M.Kojic, B. Novakovic. M. Rosic, Coputer simulation of mass transport in large arteries with wall deformation, Abstracts, An International journal devoted to the application of physics to medicine and biology, Physica medica, vol. XV. N. 1999.
T81
22.    M. Kojic, B. Novakovic, N. Filipovic, Computational hemodynamics in a carotid bifurcation model, Abstracts, An International journal devoted to the application of physics to medicine and biology, Physica medica, vol. XV. N. 1999.
T81
23.    B. Novakovic, N. Filipovic, M. Rosic, M. Kojic, Influence of variation in geometry of carotid bifurcation on flow paterns – imaging by color doppler duplex ultrasound, Abstracts, An International journal devoted to the application of physics to medicine and biology, Physica medica, vol. XV. N. 1999.
T81
24.    B. Novakovic, N. Filipovic, M. Radosavljevic, M. Kojic, Experimental and numerical analysis of incompressible viscous flows through artifical heart devices with moving boundaries, Abstracts, An International journal devoted to the application of physics to medicine and biology, Physica medica, vol. XV. N. 1999.
T81
25.    B. Novakovic, N. Jagic, M. Gajic, M. Rosic, Endovascular ballon and stents angioplasty for carotid stenosis controled by real time vascular ultrasonography, Abstracs, European Association for Endoscopis Surgery, 8th International Congress, Acropolis Convention Center, Nice – France, 2000.
T81
26.    N. Ilijevski, B. Novaković, A. Miholjčić, Dj. Radak, 4-D Ultarsonography in Morpholigical Evaluation of Vascular Diseases, XVIII International Symposium on Morphological Sciences, Belgrade 2005.
T81
27.    N. Ilijevski, B. Novaković, A. Miholjčić, Dj. Radak, 3-D i 4-D ultrasonografija u morfološkoj i dijagnostici vaskularnih bolesti, Kardiologija Vol. 26, 2005.
28.    B. Novaković, Budućnost i perspektive 3D i 4D ultrazvuka vena, knjiga sažetaka: Dijagnostika i lečenje venskih oboljenja, st 70-71, udruženje flebologa SCG, kontinuirana medicinska edukacija , MF Beograd i MF  Niš, 2005.
29.    D. Petrovi., B. Novaković, Klinički značaj Color Doppler Ultrasonografije u proceni razvoja I rada vaskularnog pristupa za hemodijalizu, u monografiji: V. Nešić,  Hipotenzija na dijalizi I vaskularni pristup, 11. Škola dijalize , Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Beograd, 2005.
30.    D. Stamenković, R. Pavlović, D. Vulić, M. Mijailović, S. Lukić, S. Tončev, Ž. Sretenović, B. Novaković, D. Ćuković, Endovaskularni tretman aneurizme trbušne aorte – naša iskustva, Zbornik sažetaka, V Kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, 2008.
31.    S. Tončev, Ž. Sretenović. B. Novaković, Pušenje I rizik od asimptomatske karotidne stenoze kod pacijenata sa perifernom vaskularnom bolešću, Zbornik sažetaka, VII/XIII kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Kragujevac, 2008.
32.    S. Tončev, Ž. Sretenović, B. Novaković, D. Ćuković, D. Stamenković, D. Vulić, Asimptomatska disekantna aneurizma karotidne arterije: prikaz slučaja, Zbornik sažetaka, VII/XIII kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Kragujevac, 2008.
33.    B. Novaković, Dijagnostički algoritam akutnih I hroničnih venskih oboljenja, Zbornik radova, XXX sabor lekara jugozapadne Srbije I severne Crne Gore, Prijepolje, 2008.
34.    Ž. Maksimović, D Milić, S. Avramov, I. Elezović, S. Cvetković, M. Marković, Đ. Radak, O. Andonović, Z. Horvat, B. Novaković, D. Jadranin, I. Dunić, D. Vasić, M. Jevtić, B. Obrenović-Kirćanski, S. Živić, M. Ignjatović, V. Dospaj, L. Davidović, P. Peško, M. Pejić, V. Vesović-Potić, D. Rondović, NACIONALNI KONSENZUS DOKUMENT O DIJAGNOSTICI, PROFILAKSI I LEČENJU VENSKIH OBOLJENJA, Knjiga radova, I Kongres flebologa Srbije sa internacionalnim učršćem, Beograd, 2007.
 

Postavite pitanje ili komentar Komentari (4)
Olja (2020-05-08)

Imam bol u levoj nozi i vena deluje kao upaljena.Imam genetske predispozicije za probleme sa venama.Da li radite color dopler vena i koja je cena?

Ana Life (2020-05-08)

Postovana Olja, 

Ne radimo Color dopler, zato sto nam je hirurg u Nemackoj. 

Srdacan pozdrav Vasa  Analife

dusica (2015-03-02)

zanima me cena operacije vena na nogama sa penom

Ana Life (2015-03-02)

 Poštovana, cena operacije penom je (cena poslata na e-mail) za ubrizganih deset kubika.
 
Vaša Bolnica,
Bolnica AnaLife

Slobodanka (2014-12-22)

Zdravo,imam 20 godini i imam dlaboko venska tromboza vece 3ipol godini trombot e zastanat od kolenoto levo i nekade kaj kolkovite na levata noga.Odkako se porodiv 11 dena lezev vo bolnica i bev pod heparin,koga me pustija doma mi prepisaa Sintrom4 vece tri ipol godini gi pijam sekoa den.Doktorite vo Makedonija ne mi preporacuvaat vtoro dete a nitu pak operacija pa sakam da znam dali postoi nekoe resenie ili nekoi drugi lekovi sto ce go rastvorat trombot,ili laserska operacija...Ve molam pisete mi na mojot meil.Vi Blagodaram

Ana Life (2014-12-22)

Poštovana,
troboza se rešava jedino lekovima. To je apsolutna kontraindikacija za lasersku operaciju.
 
Vaša Bolnica,
Bolnica AnaLife

marina (2014-05-13)

Postovani, imam 27 godina, nisam radjala, a imam prosirene vene na obe noge. Vaskularni hirurg mi je rekao da imam pocetak drugog stepena prosirenih vena. Zanima me da li postoji tretman ili intervencija koju bi mogla da uradim i ako nisam radjala i koja je cena istog? Srdacan pozdrav!

Ana Life (2014-05-13)

Postovana,

Pošaljite nam nalaz Color Dopplera arterija i vena nogu.

Vaša Bolnica,
Bolnica AnaLife
 

Za usluge Opšte Bolnice Analife možete plaćati na više načina.

Za usluge Opšte Bolnice Analife možete plaćati na više načina.

Ponedeljak-petak od 09-20h
Subotom od 09-15h

Opšta Bolnica Analife
Skadarska 5
(Zemun), Beograd

bolnica@analife.rs zakazivanje