Uspešno ste prijavljeni na našu mailing listu. Hvala!
Vaš komentar je poslat na odobrenje administratora. Hvala!

Vojni osiguranici - procedura preko Fonda

Koji je protokol prikupljanja papira za besplatnu VTO za vojne osiguranike

 

PROCEDURA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG OPLOĐENJA (BMPO) O TROŠKU FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA

 

Usluge procesa lečenja neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja(u daljem tekstu BMPO) za potrebe vojnih osiguranika, pružaju se u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu RFZO) I zdravstvenim ustanovama van Plana mreže RFZO sa kojima Fond za socijalno osiguranje vojnih siguranika (u daljem tekstu Fonda) ima zaključene ugovore.

 

I Pravo na lečenje neplodnosti postupcima BMPO

 

Bravo za Ministarstvo odbrane!

Svojim osiguranicama, do navršenih 44 god.života, Ministarstvo odbrane je omogucilo 4 pokušaja lečenja neplodnosti u Bolnici Analife, bez obzira da li se već ostvarila kao roditelj. Naravno, uz mogućnost krioprezervacije (zamrzavanja) embriona.

Vasa Analife

 

1. Pravo na četiri pokušaja lečenja neplodnosti postupcima BMPO na teret sredstava Fonda ima žena-vojni osiguranik i žena–supruga vojnog osiguranika osigurana kao član  porodice kod Fonda,do navršenih 44 godine života u momentu podnošenja zahteva, bez obzira da li se već ostvarila kao roditelj.

2. Lice iz tačke 1. ovog poglavlja ima pravo  na postupak BMPO ukoliko dobije potvrdu Komisije za BMPO VMA.

3. Lice iz tačke 1.ovog poglavlja kod koje je prilikom postupka lečenja neplodnosti postupcima BMPO obavljenih na teret Fonda ,dobijeno više vitalnih embriona ,embriona dobrog kvaliteta,ima mogućnost krioprezervacije (zamrzavanja)embriona  i sam postupak aplikacije istog smatra se novim pokušajem BMPO.

4. Svi oblici muške neplodnosti kod kojih se detektuje nepostojanje živih i morfološki ispravnih spermatozoida u ejakulatu

 

Bravo za Ministarstvo odbrane!

Svojim osiguranicama, do navršenih 44 god.života, Ministarstvo odbrane je omogucilo 4 pokušaja lečenja neplodnosti u Bolnici Analife, bez obzira da li se već ostvarila kao roditelj. Naravno, uz mogućnost krioprezervacije (zamrzavanja) embriona.

Vasa Analife

 

Kriterijumi za uključivanje u lečenje postupcima BMPO

 

Uključivanje u lečenje postupcima BMPO može se ostvariti ukoliko se kumulativno ispunjeni kriterijumi Komisije za lečenje neplodnosti postupcima BMPO Vojnomedicinske akademije ( u daljem tekstu Komisija za BMPO VMA) I to:

 

1. Žene –vojni osiguranici i žene –supruge vojnih osiguranika osigurane kao članovi porodice kod Fonda , koje nemaju decu i kod kojih su iscrpljene druge mogućnosti lečenja neplodnosti

2. Žene –vojni osiguranici i žene –supruge vojnih osiguranika osigurane kao članovi porodice kod Fonda , koje imaju  decu iz postojeće ili druge zajednice I koje žele dete , a kod kojih su iscrpljene druge mogućnosti lečenja neplodnosti

3. Žene –vojni osiguranici i žene –supruge vojnih osiguranika osigurane kao članovi porodice kod Fonda na osnovu Potvrde o ispunjenosti uslova za postupak BMPO i ako postoji očuvana funkcija jajnika , odnosno verovatnoća da na osnovu sadašnjih medicinskih znanja , do trudnoće može doći, o čemu donosi odluku Komisija za BMPO VMA .

4. Žene –vojni osiguranici i žene –supruge vojnih osiguranika osigurane kao članovi porodice kod Fonda kod kojih je prilikom postupka lečenja neplodnosti postupcima BMPO obavljenih na teret Fonda , dobijeno više vitalnih embriona , embriona dobrog kvaliteta, imaju mogućnost krioprezervacije embriona

 

I Postupak uključivanja u lečenje postpcima BMPO

 

Postupak uključivanja u lečenje postupcima BMPO započinje pregledom kod nadležnog lekara specijaliste ginekologije za vojnog osiguranika-ženu.

Lekar specijalista ginekologije, iz nadležne vojnozdravstvene ustanove(Vojnomedicinska akademija, Vojna bolnica Niš, Vojna bolnica Novi Sad I CVMU Beograd) u obavezi je da:

 

1.utvrdi da li vojni osiguranik-žena ispunjava uslove za postupak BMPO u skladu sa poglavljem I ovog uputstva

2.uputi vojnog osiguranika-ženu da uradi sledeće analize I dijagnostiku:

1)mikrobiološka ispitivanja:bakterije, Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma

HbsAG,HCV,HIV,VRDL-serologija

2)Toxoplasma gondii, Rubella-serologija

3)skrining grlića (bris na Papanikolau, kolposkopija)

4)ultrazvučni pregled obavljen vaginalnom sondom

5)hormonsko ispitivanje od 2 do 4 dana menstrualnog krvarenja (FSH,LH, E2,Pg,T,Prolaktin,Antimilerijan hormon-AMH),TSH,T3 I T4

6)opšte pripreme neposredno pred postupak, krvna grupa,Rh faktor, krvna slika, urin, biohemijske analize, mali faktor koagulacije;

 

Ukoliko žena-vojni osiguranik I žena-supruga vojnog osiguranika osigurana kao član porodice kod Fonda, ispunjava sve usluve I poseduje ispravne medicinske nalaze, lekar specijalista ginekologije upućuje je na Komisiju za BMPO VMA:

Izabrani lekar iz oblasti opšte medicine u obavezi je da vojnog osiguranika-muškarca uputi na specijalistički pregled u Kliniku za urologiju Vojnomedicinske akademije, gde lekar specijalista urologije ima obavezu da:

 

1.utvdi da li vojni osiguranik-muškarac ispunjava uslove za postupak BMPO u skladu sa poglavljem I ove procedure;

2.uputi vojnog osiguranika-muškarca da uradi sedeće analize I dijagnostiku:

-mikrobiološka ispitivanja:bakterije, Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma;

-spermogram I spermokulturu;

 

Analize koje obavlja muškarac, pripajaju se dokumentaciji za BMPO žene, koja se dostavlja Komisiji za BMPO VMA.

 

Ako partner-muškarac nije vojni osiguranik, analize iz tačke 2.ovog poglavlja može sprovesti preko svog izabranog lekara iz oblasti opšte medicine.

 

Ukoliko laboratorije navedenih vojnozdravstvenih ustanova nisu akreditovane za određene vrste analiza koje se traže ili nisu u mogućnosti da ih sprovedu, iste će se sprovesti na osnovu uputnice nadležne vojnozdravstvene ustanove u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže RFZO ili u privatnim zdravstvenim ustanovama sa kojima Fond ima zaključene ugovore.

 

Nalazi briseva I ultrazvuk važe šest meseci,osim nalaza na Chlamydia, koji ne sme biti stariji od dva meseca pre izlaska na Komisiju za BMPO VMA.Analize hormona važe šest meseci a ostale analize godinu dana.

 

IV Postupak pred Komisijom za BMPO VMA

 

Ukoliko Komisija za BMPO VMA uvidom u medicinsku dokumentaciju utvrdi da nedostaje neki od medicinskih nalaza ili dijagnostike iz poglavlja III ove Procedure , uputiće partnere da izvrše dopunu nedostajuće dokumentacije.

 

Ukoliko Komisija za BMPO VMA utvrdi da jedan od partnera ne ispunjava neki od uslovaneki od uslova prema gore navedenim kriterijumima , neće dati saglasnost za upućivanje na procedure BMPO.

 

Ako Komisija za BMPO VMA utvrdi da partneri ispunjavaju uslove za postupak BMPO ,ista donosi pozitivnu odluku i vojnom osiguraniku-ženi izdaje Potvrdu o ispunjenosti uslova za postupak BMPO (Obrazac BMPO VMA broj 1)

 

U postupku pred Komisijom BMPO VMA,popunjava se i potpisuje Izjava o izboru zdravstvene ustanove  (Obrazac BMPO VMA broj 2) -prema spisku civilnih zdravstvenih ustanova sa kojima je Fond zaključio ugovore ( u daljem tekstu: civilne zdravstvene ustanove)

 

Jedan primerak obrasca se uručuje paru , jedan primerak ostaje u predmetu vojnih osiguranika kod Komisije BMPO VMA.

 

Na osnovu pozitivne odluke I na osnovu Izjave o izboru civilne zdravstvene ustanove , Komisija za BMPO VMA izdaje uputnicu vojnom osiguraniku –ženi za postupak BMPO u civilnoj zdravstvenoj ustanovi.

 

Ukoliko Komisija za BMPO VMA utvrdi da par ne ispunjava uslove za postupak BMPO, ista donosi negativnu odluku o vojnom osiguraniku-ženi izdaje Potvrdu o isključenju za postupak BMPO(Obrazac BMPO VMA broj 3)

 

Prigovor na isključenje iz postupka BMPO dostavlja se Upravi za vojno zdravstvo MO kao drugostepenom organu.

 

Odluku po prigovoru Uprava za vojno zdravstvo MO donosi na osnovu Nalaza, ocene I mišljenja GVLK.

 

Komisija za BMPO VMA I Fond vodiće evidenciju o broju pokušaja I donetim odlukama u vezi sa lečenjem neplodnosti postupcima BMPO.

 

V Prvi konsultativni pregled u civilnoj zdravstvenoj ustanovi, zakazivanje prijema na lečenje i odlaganje postupka BMPO

 

Žena – vojni osiguranik i žena-supruga vojnog osiguranika osigurana kao član porodice kod Fonda se sa izdatom uputnicim za lečenje u civilnoj zdravstvenoj ustanovi i celokupnom medicinskom dokumentacijom javlja u izabranu ustanovu van Plana mreže RFZO na prvi konsultativni pregled radi postupka BMPO ,odnosno u Fond ako je izabrana ustanova iz Plana mreže RFZO , radi zakazivanja prvog konsultativnog pregleda radi postupka BMPO.

 

Ako na prvom konsultativnom pregledu civilna zdravstvena ustanova utvrdi da par ispunjava uslove za početak BMPO, zdravstvena ustanova će ih prema svom planu uvesti u proceduru lečenja neplodnosti postupcima BMPO.

 

U slučaju da par nije u mogućnosti da se javi na zakazani postupak BMPO(bolest, putovanje, smrtni slučaj i drugi razlozi) u obavezi su da se lično javi  izabranoj zdravstvenoj ustanovi van Plana mreže RFZO koja određuje novi datumprijema na postupak BMPO, odnosno Fondu ukoliko je izabrana ustanova iz Plana mreže RFZO, radi zakazivanja novog datuma prijema na postupak BMPO.

 

VI Obrasci za BMPO

 

Obrasci koji se koriste u postupcima BMPO, nalaze se u prilogu ove Procedure I njen su sastavni de, i to:

1) Obrazac BMPO VMA broj 1 – Potvrda o ispunjenosti uslova za postupak BMPO

2) Obrazac BMPO VMA broj 2 – Izjava o izboru zdravstvene ustanove

3) Obrazac BMPO VMA broj 3 – Potvrda o isključenju iz postupka BMPO

 

 

Obrazac BMPO VMA broj 3

POTVRDA O ISKLJUČENJU IZ POSTUPAK BMPO

 

Komisija za lečenje neplodnosti postupcima BMPO Vojnomedicinske akademije izdaje

POTVRDU O ISKLJUČENJU VOJNOG OSIGURANIKA-ŽENE IZ POSTUPKA BMPO

Vojni osiguranik __________________________________________________________,

Iz________________________, adresa______________________________________________,

LBO______________________________

Isključuje se iz postupka BMPO iz sledećih razloga:

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

 

Datum:________________


 

KOMISIJA ZA LEČENJE NEPLODNOSTI

POSTUPCIMA BMPO VMA:

 

1.______________________________

2.______________________________

3.______________________________

 

MP

 

 

Obrazac BMPO VMA broj 1

POTVRDA O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA POSTUPAK BMPO

 

Na osnovu jedinstveno utvrđenih kriterijuma Komisije za lečenje neplodnosti postupcima BMPO Vojnomedicinske akademije, uvidom u propisanu medicinsku dokumentaciju konstatovano je da vojni osiguranik – žena ispunjava sve uslove za uključivanje u postupak BMPO I donosi se

 

POTVRDA O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA POSTUPAK BMPO

 

Vojnih osiguranik (žena)__________________________________________________________,

Iz________________________, adresa______________________________________________,

LBO______________________________

Potvrda se izdaja kao dokaz da je vojni osiguranik-žena u potpunosti spremna za upućivanje na postupak BMPO i u druge svrhe se ne može koristiti.

 

Datum:________________


 

KOMISIJA ZA LEČENJE NEPLODNOSTI

POSTUPCIMA BMPO VMA:

 

1.______________________________

2.______________________________

3.______________________________

 

MP

Postavite pitanje ili komentar Komentari (1)
Savo (2020-06-11)

Poštovani Koji je postupak da se pokrene VTO ukoliko je muškarac osiguran kao vojni osiguranik a žena preko civilnog zdravstvenog osiguranja? Da li je moguce u ovom slučaju da se VTO realizuje preko preko troška fonda osiguranja za Vojna lica. Unapred zahvalan

Ana Life (2020-06-11)

Postovana, 

Za vise informacija molimo Vas kontaktirajte nas na 069-319-68-08.

Srdacan pozdrav Vasa Analife
 

Za usluge Opšte Bolnice Analife možete plaćati na više načina.

Ponedeljak-petak od 09-20h
Subotom od 09-15h

Opšta Bolnica Analife
Skadarska 5
(Zemun), Beograd

bolnica@analife.rs zakazivanje